Počet položek: 0 0,00 Kč

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu na adrese https://eshop.az-reklama.cz
A-Z Reklama CZ, s.r.o., Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, IČ: 28740653 , DIČ: CZ28740653
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29873
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "PODMÍNKY") upravují smluvní vztahy vznikající mezi: A-Z Reklama CZ, s.r.o., se sídlem: Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, IČ: 28740653 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou, či právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").
1.2 PODMÍNKY jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny a to v českém jazyce.
1.3 Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s těmito podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.
1.4 Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních systémů pro propagaci značky, vybavení kanceláří, skladů a dílny, a dalších produktů (dále jen “zboží“) a služeb, závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1 Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky / návrhu Kupní smlouvy / kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu e-mailem, dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.
3.2 Cena uvedená u každého druhu zboží a služeb v ceníku nezahrnuje DPH. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro uzavření kupní smlouvy v daný den.
3.3 Prodávající je povinen kupujícímu předat na požádání aktuální ceník, dále je povinen uchovávat aktuální ceník k nahlédnutí ve všech svých provozovnách.
3.4 Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého.
3.5 Cena zboží se rozumí "ze skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, či případné nutné náklady na balení zboží, které budou účtovány na faktuře zvlášť.
3.6 A-Z Reklama CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceníky bez předchozího upozornění.
3.7 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 IV. 
DODACÍ LHŮTA

4.1 Jelikož je u každého zboží a služeb prodávajícího odlišná dodací lhůta (dle stavu skladových zásob), může se lišit i termín dodání. Od expedice zboží ze skladů to je jeden až dva pracovní dny.
4.2 Lhůta pro dodání zboží začíná běžet následující den po dodání úplných dat pro fakturaci, pokud není níže uvedeno jinak.
4.3 Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet následujícím dnem po připsání úhrady zálohové částky na účet prodávajícího.
4.4  Termín dodání je udáván na pracovní dny (není započítáván víkend a svátky).
4.5  Lhůta pro dodání se počítá od následujícího dne od objednávky.

 V. 
DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
a) osobní převzetí LIBEREC za podmínek viz popis Dopravné
b) přepravní služba s dobírkou či bez dobírky. 
c) ostatní - musí být specifikován požadovaný způsob dodání zboží
5.2 V případě prvního způsobu dodání zboží je místem plnění sídlo pobočky prodávajícího. V případě druhého a třetího způsobu dodání zboží je místem a časem plnění okamžik předání prvnímu nezávislému přepravci či kupujícímu (ten který nastal dříve).
5.3 Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí kupující formou zvláštní položky ve faktuře.
5.4 Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a DPH.
6.2 Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:
a) dobírkou
b) bankovním převodem
c) v hotovosti při předání zboží kupujícímu
d) 100 % záloha včetně DPH předem / na základě zálohové faktury prodávajícího /
e) online platba kartou
6.3. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 8mi dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.5 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
6.6 Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši - viz bod 9.8.
6.7 Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
6.8 Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.
6.10 Zakázka v celkové hodnotě do 40.000,- Kč vč. DPH je vždy splatná v hotovosti, nebo na dobírku. Pokud se strany nedohodli jinak.
6.11 Zakázky převyšující celkovou sumu 40.000,- Kč vč. DPH se zpoplatňují zálohovou fakturou Nejméně však 50% z celkové částky

VII.
ÚROK Z PRODLENÍ

7.1 Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení platby nebo plnění.
7.1 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta b) bodu 6.2. PODMÍNEK) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % (0,1%) denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení a přesáhne-li délka prodlení dobu 30 dnů je kupující povinen zaplatit prodávající další smluvní pokutu ve výši 10% (3%) z dlužné částky za každých započatých 30 dnů prodlení.

VIII.
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
8.2 Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně s doručenkou České pošty. Doručením prohlášení se smlouva ruší.
8.3 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (vyjma případu dle čl. 8.5. a 8.7.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
8.4 V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká) na uvedenou adrsu, která mu bude posléze sdělena s dalším postupem řešení reklamace.
8.5 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
8.6 Odstoupení od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.
8.7 Elektronický obchod.
(a) Kupující spotřebitel může vrátit zboží bez udání důvodů při nákupu na e-shopu dle občanského zákoníku. V tomto případě má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží jako jsou (přebalení zboží do nových kartonů pro další prodej tohoto zboží)
(b) Prodávající vrátí finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení do 14 dnů od odstoupení od smluvy. 
(c) Náklady na balení a zaslání zpět k prodejci nese kupující.
(d) Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodu se uzavírá okamžikem přijetí objednaného zboží.
(e) Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně s doručenkou České pošty. Doručením prohlášení se smlouva ruší.
(f) Kupující spotřebitel nemůže vrátit zboží bez udání důvodů pokud zakoupí vícero shodných produktů nežli je třeba k odzkoušení. (tzn. pokud se zakoupí 20 fotorámečků a rozhodne se je kupující vrátit, nelze tuto objednávku brát jako zboží na odzkoušení. Pro tyto účely je vhodné zakoupit jeden kus a pak se rozhodnout.)
(g) Zboží, které je prezentováno s dodávkou delší, než 8 dní nelze vrátit.
(h) Zboží, které je prezentováno na výrobu nelze vrátit
(i) Zboží s vlastním brandingem, nebo lakováním jinou než základní barvou, nelze vrátit.
8.8 Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zákazníky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
8.9 V případě, že je na žádost přijmuto zboží zpět i od zákazníků v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, je při výsledném dobropisování účtován poplatek za manipulaci a dopravu a to i u produktů, které mají uvedenou dopravu zdarma (doprava zdarma je v rámci dotace za zakoupený produkt, pokud se tedy produkt vrátí, dotace pozbývá platnosti.) Zboží se v tomto případě vrací pouze v původním balení, případně se hradí nové přebalení produktu.

IX.
JINÁ USTANOVENÍ

9.1 Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.
9.2 Zjevné vady, či poškození způsobené přepravou musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.
9.3 Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním, dobropisem, nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději však do 2 měsíců od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.
9.4 V případě, že se projeví na zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady.
9.5 V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,05% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.
9.6 Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
9.7 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.
9.8 Přechod vlastnictví ke zboží: Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho úplného zaplacení tj. v okamžiku připsání částky za zboží na účet prodávajícího.

X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

XI.
Elektronická Evidence Tržeb EET

11.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen, v případě platby v hotovosti v naší kanceláři, vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
11.2 Prodávající nemusí evidovat ihned v okamžiku uskutečnění platby, protože o ní neví. Takovou tržbu stačí zaevidovat až v okamžiku, kdy ji prodávající objeví. V tu chvíli zašle datovou zprávu na finanční správu a vystaví účtenku.
11.3 Formu účtenky zákon o EET nestanoví. Účtenku tedy lze vystavit i elektronicky. Elektronicky vystavené účtenky lze zasílat například e-mailem. Potvrzením obchodních podmínek nám dáváte souhlas s tím, že Vám zašleme elektronickou účtenku.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Všechny změny Kupní smlouvy i těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny výhradně v písemné formě a to formou písemného číslovaného Dodatku k uvedeným smluvním dokumentům.
12.2 Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
12.3 Upozornění: textilní výrobky uvedené e-katalogu jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
12.4 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené se řídí obchodním zákoníkem.
12.5 Kupující vydáním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
12.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.7 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
12.8 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování A-Z Reklama CZ, s.r.o., Strakonická 130/23, 46008 Liberec 8, nebo formou elektronické pošty viz. kontakty, telefon 603 203 233.

V Liberci dne 27.2.2017